Innvendig Vask og AC rens Pakke.

Buy this
  • kr 775,00
100% SSL Secure

Komplett Pakke til Vask innvendig og AC rens.


Pakken inneholder:

Bilt Hamber Citrus AC rens.

1L Interior Cleaner

1L Glass Cleaner

10stk Mikrofiber kluter til innvendig vask

1stk Glass Klut.


Interior Cleaner

Vis Sikkerhetsdatablad


Glass Cleaner

Advarsel: H226 - Brannfarlig væske og damp. H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Vis Sikkerhetsdatablad


Citrus AC

Advarsel

Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av aerosoler. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C. Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg. Trykkbeholder. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom. Må ikke anvendes i nærheten av åpen ild eller glødende materiale. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bilt-Hamber Air Con Bomb Citrus - sikkerhetsdatablad