Collinite Metal Wax #850 473ml

Kjøp
  • kr 249,00
100% SSL Secure

Collinite Metal Wax både renser og beskytter krom, aluminium, kobber, messing og rustfritt stål. Brukes til metaller på båter, biler, motorsykler og fly.Advarsel

Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask ansikt, hender og annen utsatt hud grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Ved hudkontakt: Vask med mye såpe og vann.

Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.


Collinite Metal Wax - sikkerhetsdatablad